Skip to content

Що робити, коли турбують колектори?

Наша сім’я взяла кредит на квартиру, спочатку сумлінно платили, але потім чоловік залишився без роботи, і ми не змогли сплачувати. Просили про відстрочку, і банк погодився, але чоловік не зміг швидко знайти роботу, і терміни минули. А потім нами зайнялася колекторська фірма. Нам телефонують, погрожують, та найстрашніше, що й 10-річній дочці дзвонять, і лякають. Продати квартиру, на яку брали кредит, неможливо, тому що тоді нам з дитиною нікуди буде подітися. Та й виручених грошей не вистачить на погашення боргу, бо нині ціни на і квартири набагато менші, ніж коли ми її купували. Розкажіть, будь ласка, чи можна знайти управу на тих колекторів? Ми ж не відмовляємося платити. Лише просимо ще почекати.

Зінаїда МАЛАМУД, М. Київ

— Ви можете не знати, але у колекторських ком­паній насправді дуже мало прав. Найчастіше, викону­ючи свою роботу, вони ви­ходять за їхні межі. Саме ваше незнання розв’язує їм руки. Мені не раз дово­дилося допомагати жерт­вам колекторів, тож про­поную поради, які, споді­ваюся, вам допоможуть.

 

Які права мають колек­тори. Будь-які заходи з примусового стягнення за­боргованості можуть вжи­вати тільки органи Дер­жавної виконавчої служби: за   рішенням   суду, що набрало законної сили; за  умови  подачі  вико­навчого листа і відкрит­тя   виконавчого   прова­дження; із дотриманням всіх офі­ційних процедур, передбачених Законом Украї­ни «Про виконавче про­вадження».

 

Колектори не мають права примусово стягу­вати заборгованості. Вони можуть лише звернутися до суду. А в разі позитив­ного рішення — звертати­ся до Державної виконав­чої служби, щоб саме вона стягувала борг.

 

Право на приватність. Теж дуже важливий мо­мент. Передаючи колекто­рам борги, банк має врахо­вувати ст. 60 Закону «Про банки й банківську діяль­ність», якою визначено, що дані про діяльність і фі­нансове становище клієн­та — банківська таємниця, її розголошення забороне­но і допускається лише у виняткових випадках, пе­редбачених законом (на­приклад, під час проведен­ня слідчих дій тощо).

 

Згідно із ст. 32 Консти­туції, не допускається збирання, зберігання, ви­користання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених за­коном, і лише в інтересах нацбезпеки, економічно­го добробуту та прав лю­дини. Все це ставить під сумнів законність надання персональної інформа­ції колекторам без відома боржника.

 

Що робити з колектора­ми. По-перше, у вас є пра­во вимагати номер догово­ру та дані первинного кре­дитора, а також тип до­говору (факторинг, пред­ставлення інтересів тощо) і його дані (номер і дату оформлення) між креди­тором і колекторами. По-друге, ви маєте право ви­магати завірені копії цих документів для ознайомлення. Без надання цих до­кументів неможливо ви­значити правові підста­ви звернення колекторів до вас. Тобто колекторська компанія займається ви­маганням, за яке передба­чено кримінальну відповідальність.

У разі відмови колиш­нього кредитора (банку) прийняти належне зобо­в’язання за договором і до моменту одержання всіх документів, які підтвер­джують повноваження но­вого кредитора (колекто­ра), нарахування відсотків за договором припиняєть­ся (ст. 613 Цивільного ко­дексу України).

 

Якщо вам надали всі не­обхідні документи, кра­ще самому звернутися до суду щодо умов договору. Зокрема вимагати деталь­ну виписку та обґрунту­вання заборгованості. За­звичай колектори цих до­кументів не мають, тому їм буде непросто довести свою правоту.